JAN WOJCIECH DŁUGOSZ

Kancelaria Adwokacka

+48 601 626 514

bwdlugosz@poczta.onet.pl

Ul. 3 maja 35/6

87-800 Włocławek

Pon - Pt 8:30-18:00

Sobota kontakt pod telefonem

Prawo cywilne

Nasza Kancelaria posiada długoletnie doświadczenie z zakresu prawa cywilnego m.in.
w następujących sprawach:

 • udzielanie porad prawnych
 • reprezentowanie Klientów przed wszystkimi instancjami sądowymi i innymi organami oraz przed komornikiem sądowym
 • redagowanie wszelkiego rodzaju pism procesowych– pozwy o zapłatę, sprzeciwy i zarzuty do nakazów zapłaty, wyroków zaocznych i inne
 • redagowanie wszelkiego rodzaju umów oraz ich opiniowanie, sporządzanie
  i negocjowanie
 • pomoc prawna w sprawach rodzinnych i w sprawach rozwodowych – szczegółowo omówione w zakładce PRAWO RODZINNE I ROZWODY
 • pomoc prawna przy rozstrzyganiu wszelkich sporów natury cywilnej związanej
  z prawem własności – ochrona własności i ochrona posiadania
 • sprawy cywilne z zakresu prawa związanego z nieruchomościami: zniesienie współwłasności, zasiedzenie, służebności, najmu i dzierżawy, sprzedaży nieruchomości i pozostałe
 • sprawy cywilne dotyczące podziału majątku, dziedziczenia i spadków – szczegółowo omówione w zakładkach PODZIAŁ MAJĄTKU oraz SPADKI i DZIEDZICZENIE
 • spory o zapłatę, w tym pomoc w windykacji należności na drodze sądowej i komorniczej
 • dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynienia, szczegółowo omówione w zakładce ODSZKODOWANIA
 • ochrona dóbr osobistych – szczegółowo omówione w zakładce ODSZKODOWANIA
 • sprawy bankowe i ubezpieczeniowe – w tym tematyka omówiona w zakładkach KREDYTY FRANKOWE i POLISOLOKATY

 

UMOWY I ROSZCZENIA WYNIKAJĄCE Z UMÓW

Prawie każdego dnia zawieramy różne umowy. Nawet wtedy, gdy ich nie podpisujemy, np. wsiadając do autobusu „zawieramy” umowę tzw. przystąpienia, w tym przypadku umowę przewozu. Jednak zazwyczaj umowy podpisujemy i robimy to mniej lub bardziej świadomie. Zawieramy te umowy na każdym etapie życia, w wielu życiowych, zawodowych i profesjonalnych sytuacjach, nie zawsze zdając sobie sprawę z tego, jak są ważne, jak są często skomplikowane i zagmatwane, a przede wszystkim, że zazwyczaj nie można bez szwanku uchylić się od konsekwencji wynikających z zawarcia niekorzystnych dla nas umów.

Tym bardziej mając do czynienia z umowami, warto by przy redagowaniu lub negocjowaniu chociaż ich najważniejszych zapisów, skorzystać z fachowej pomocy doświadczonego Adwokata.

Co daje nam pomoc Adwokata przy umowach?

 • nie każdy wie, że użycie/lub pominięcie w umowie określonego wyrazu/sformułowania może mieć różny skutek prawny – Adwokat doskonale zna te sformułowania i występujące między nimi zależności, powiązania oraz różnice
 • uniknięcie wielu niebezpieczeństw, które mogą wiązać się z podpisaniem niekorzystnych zapisów lub samodzielnym sformułowaniem tekstu umowy bez biegłego doradcy
 • fachowa pomoc Adwokata daje możliwość zminimalizować lub nawet wyeliminować ryzyka towarzyszące określonym zapisom umownym bądź uzupełnić zapisy umowy korzystnymi dla Klienta rozwiązaniami
 • reprezentowanie przez dobrego Adwokata Klienta w Sądzie w sprawach, które są związane z umowami, daje Klientom szansę na wykorzystanie w sporze wszystkich atutów wynikających ze znajomości prawa, w tym prawa dotyczącego umów
 • kompleksowe zabezpieczenie interesów Klienta na każdym etapie pracy z umowami– przy redagowaniu projektu umowy, podpisywaniu umowy właściwej, negocjowaniu zapisów umownych wszelkiego rodzaju, po występowaniu w Sądzie i przed wszelkimi organami jako pełnomocnik strony podpisującej umowę w sprawach o roszczenia
  z tytułu tej umowy powstałego na tle realizacji danej umowy (np. niewykonanie umowy, nienależyte wykonanie umowy, nieważność lub bezskuteczność umowy)

Kancelaria ma doświadczenie w pomocy prawnej dotyczącej umów: umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o roboty budowlane, umowy sprzedaży, najmu i dzierżawy, umowy spółki cywilnej, umowy o świadczenie usług, umowy dostawy, umowy pożyczki, umowy kredytowe, polisolokaty, umowy darowizny, umowy dożywocia oraz wszelkie inne rodzaje umów.