JAN WOJCIECH DŁUGOSZ

Kancelaria Adwokacka

+48 601 626 514

bwdlugosz@poczta.onet.pl

Ul. 3 maja 35/6

87-800 Włocławek

Pon - Pt 8:30-18:00

Sobota kontakt pod telefonem

Sprawy karne i karne skarbowe

Nasza Kancelaria jest zawsze dostępna dla Państwa we wszystkich  sprawach niecierpiących zwłoki, a szczególnie gdy doszło do zatrzymania lub tymczasowego aresztowania. W takich sytuacjach proszę dzwonić pod numer 601 626 514 lub 602 355 375 niezależnie od godzin pracy Kancelarii.

Z blisko 30-letnim doświadczeniem na sali rozpraw Kancelaria oferuje pomoc Klientom przed sądami wszystkich instancji oraz na każdym etapie postępowania karnego.

Możliwość reprezentacji istnieje już na wczesnym etapie postępowania i polega przykładowo na udziale obrońcy w czynnościach procesowych w prokuraturze lub na Policji, a także
przed ewentualne innymi organami, a następnie w postępowaniu sądowym.
Obrońca ustanowiony na wczesnym etapie postępowania ma największe możliwości udzielenia skutecznej obrony, kiedy wszelkie czynności procesowe z udziałem oskarżonego odbywają się z udziałem adwokata, o czym nie zawsze pamięta pokrzywdzony lub oskarżony.

Jednak na każdym etapie postępowania pomoc wykwalifikowanego adwokata jest nieoceniona i nie zastąpi samodzielnej obrony. To co Klienci niestety zbyt często uświadamiają sobie gdy jest już za późno, to fakt, że pomoc obrońcy już na samym początku, jeszcze przed przesłuchaniem czy przedstawieniem zarzutów, pozwala uniknąć bądź poważnie zminimalizować błędne decyzje, których konsekwencji nie da się później cofnąć. Warto mieć to zawsze na uwadze.

Jak zatem wspomnieliśmy w sprawach karnych reprezentujemy naszych Klientów
na każdym etapie procesu
:

 • Na etapie postępowania PRZYGOTOWAWCZEGO:

Stronami tego postępowania są pokrzywdzony i podejrzany – jeszcze tylko podejrzany, dlatego tak ważna jest właśnie na tym etapie specjalistyczna pomoc adwokata. To głównie wsparcie przed i podczas przesłuchań przed prokuratorem lub Policją, które jak wskazuje praktyka, w większości przypadków determinują dalszy przebieg postępowania.

Ten etap może się zakończyć:

 • ODMOWĄ WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA
 • UMORZENIEM POSTĘPOWANIA
 • WNIESIENEM DO WŁAŚCIWEGO SĄDU AKTU OSKARŻENIA
 • SKIEROWANIEM WNIOSKU O WARUNKOWE UMORZENIE POSTĘPOWANIA
 • SKIEROWANIEM WNIOSKU O DOBROWOLONE PODDANIE SIĘ KARZE


Jak może tutaj pomóc Adwokat?

Przede wszystkim Nasza Kancelaria zapewni Państwu staranne sprawdzenie, czy wszystkie czynności podjęte przez organy ścigania, jakie miały miejsce podczas zatrzymania, zostały wykonane zgodnie z prawem, tj. czy zatrzymanego poinformowano o przyczynach zatrzymania, jakie mu przysługują prawa, co zawiera protokół zatrzymania. Adwokat sprawdzi, czy podczas zatrzymania nie nastąpiły żadne uchybienia, a przede wszystkim będzie mógł uczestniczyć podczas przesłuchania podejrzanego, a także świadków i biegłych i co jest szczególnie istotne, Adwokat będzie mógł podczas przesłuchań nie tylko zadawać kluczowe pytania, ale także zabezpieczać interes reprezentowanego Klienta poprzez zgłaszanie zastrzeżeń do sporządzanego podczas przesłuchania protokołu. Protokół
z przesłuchania zatrzymanego nie zawiera bowiem zadawanych przez prowadzącego pytań, tylko same zeznania świadka/pokrzywdzonego lub wyjaśnienia podejrzanego. dlatego Adwokat może zaprotestować, gdy zadawane pytania zawierają tezę bądź sugerują odpowiedź. Ponadto sama obecność Adwokata podczas przesłuchania wpływa pozytywnie
na zatrzymanego, dodaje mu pewności siebie i zwiększa poczucie jego bezpieczeństwa. Strona nie jest sama, lecz czuwa nad nią obrońca.  W postępowaniu przygotowawczym Adwokat ma prawo również wglądu do akt postępowania, co pozwala na ich analizę już na początku procesu, a w konsekwencji prowadzi do wyboru optymalnej strategii procesowej.

 • Na etapie SĄDOWYM podejrzany staje się już oskarżonym i rozpoczyna się poważna batalia obrońcy, aby doprowadzić do:
  • UNIEWINNIENIA OSKARŻONEGO
  • UMORZENIA POSTĘPOWANIA
  • lub do WARUNKOWEGO UMORZENIA POSTĘPOWANIA
  • EWENTUALNEGO DOBROWOLNEGO PODDANIA SIĘ KARZE


Pomoc Adwokata przed Sądem
, to walka o to by oskarżony nie został skazany, a gdy jego wina w popełnieniu przestępstwa okaże się bezsporna, by wymierzono wobec niego jak najłagodniejszy wymiar kary. Jak bardzo od profesjonalnego przygotowania obrońcy, jego lat doświadczeń, umiejętności i woli walki na Sali rozpraw zależy los oskarżonego, przekonało się wielu z nich. Nie przeceniając jednak roli Adwokata, trzeba wyraźnie podkreślić, że w Sądzie podstawą wyroku są zebranie w sprawie dowody i ich ocena przez Sąd. Natomiast Adwokat jest w stanie dostrzec każdą wątpliwość, każdą nieścisłość i sprzeczność w zeznaniach świadków, gdyż porusza się z biegłością po meandrach zawiłych przepisów prawa. W związku z tym przygotuje Klienta do przesłuchania, a następnie wybierze najlepsze możliwe rozwiązania. To dlatego dobry Adwokat jest tak cenny i niezastąpiony dla oskarżonego w Sądzie.

 • Na etapie postępowania ODWOŁAWCZEGO:

Nie każdy wyrok Sądu od razu po jego ogłoszeniu jest prawomocny i natychmiastowo wykonalny. I tutaj także obecność Adwokata umożliwi złożenie apelacji od danego wyroku, która może skutkować:

 • UNIEWINNIENIEM
 • UMORZENIEM SPRAWY
 • ZŁAGODZENIEM WYMIARU KARY
 • PRZEKAZANIEM SPRAWY DO PONOWNEGO ROZPOZNANIA SĄDOWI I INSTANCJI


W czym pomaga nam tutaj Adwokat?

Tylko profesjonalne pismo odwoławcze Adwokata (apelacja) i późniejsza obrona tego stanowiska na sali rozpraw może radykalnie wpłynąć na zmianę niekorzystnego orzeczenia Sądu I instancji (uniewinnienie) bądź ewentualnie na złagodzenie wymiaru orzeczonej wobec oskarżonego kary. Może także prowadzić do uchylenia wyroku Sądu I instancji i umorzenia postępowania lub uchylenia wyroku Sądu I instancji i przekazania sprawy temu Sądowi do ponownego rozpatrzenia. Apelacja to nie jest zwykłe pismo – wręcz przeciwnie. Jej sporządzenie wymaga bardzo wysokiego poziomu merytorycznego, doświadczenia i biegłości procesowej, bo tylko starannie przygotowana apelacja, spełniająca wszystkie wymogi prawne może okazać się skuteczna.

Podobnie rzecz wygląda w przypadku składania innych pism odwoławczych, np. zażalenia lub sprzeciwu.

Natomiast już po wydaniu prawomocnego wyroku Adwokat będzie ewentualnie mógł złożyć kasację do Sądu Najwyższego, ale tylko w przypadkach ściśle określonych w przepisach prawnych.

 • Na etapie WYKONAWCZYM, czyli w sytuacji, w której Klient zgłasza się do Kancelarii, kiedy prawomocnie orzeczono wobec już niego karę pozbawienia wolności, ograniczenia wolności bądź grzywny, Kancelaria występuje w imieniu Klienta w:
 • sprawach dotyczących zarządzenia wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności
 • sprawach o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności
 • sprawach o udzielenie zgody na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego
 • sprawach o udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności
 • sprawach o udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbywania reszty kary pozbawienia wolności
 • w sprawach dotyczących orzeczenia kary zastępczej
 • w sprawach o rozłożenie grzywny na raty bądź umorzenia zapłaty należności


W czym na typ etapie pomaga adwokat?

Adwokat na tym etapie wspiera skazanego podczas odbywania kary, by zminimalizować jej negatywne skutki. Przede wszystkim odwiedza go w zakładzie karnym, składa odpowiednie wnioski i reprezentuje skazanego podczas posiedzeń sądów penitencjarnych bądź komisji penitencjarnej na terenie zakładu karnego. Jednym słowem stara się zapewnić skazanemu jak najbardziej godziwe warunki odbywania kary pozbawienia wolności, a jeżeli okoliczności temu sprzyjają – walczy o jej odroczenie, a nawet skrócenie. Na każdą taką czynność, która
w zamyśle ma polepszyć warunki odbywania kary przez skazanego, Adwokat musi sporządzić wniosek i jak najlepiej go uzasadnić. Decyzja Sądu w dużej mierze opiera się na argumentach tam wymienionych, dlatego tak ważna jest biegłość i długoletnia praktyka Adwokata w tym zakresie i wybór optymalnego rozwiązania.

Ponadto Kancelaria reprezentuje Klientów:

 • w sprawach o wykroczenia
 • w postępowaniu dla nieletnich
 • w sprawach o przestępstwa skarbowe i przestępstwa gospodarcze
 • Kancelaria występuje również w roli tzw. oskarżyciela posiłkowego,
  czyli pełnomocnika osoby pokrzywdzonej w sprawach, w których zostaliście Państwo ofiarą przestępstwa, w tym również ofiarą wypadku drogowego
 • posiadamy również doświadczenie i występujemy w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.