JAN WOJCIECH DŁUGOSZ

Kancelaria Adwokacka

+48 601 626 514

bwdlugosz@poczta.onet.pl

Ul. 3 maja 35/6

87-800 Włocławek

Pon - Pt 8:30-18:00

Sobota kontakt pod telefonem

Sprawy o odszkodowania

Gdy w wyniku działania osób trzecich (osób fizycznych lub podmiotów gospodarczych) doznaliśmy wbrew naszej woli szkody, uszczerbku lub krzywdy, na osobie lub na naszym mieniu, możemy dochodzić naprawienia tych szkód w postaci odszkodowania lub zadośćuczynienia.

Szkoda może dotyczyć: ZDROWIA, ŻYCIA lub MIENIA.

Szkoda może być MAJĄTKOWA lub NIEMAJĄTKOWA. Tej ostatniej nie da się wyrazić w pieniądzu, ale można dochodzić wówczas zadośćuczynienia za doznane krzywdy (na przykład w sytuacji, gdy doszło do utraty zaufania społecznego wskutek pomówienia lub gdy oszpecono twarz osoby występującej publicznie wskutek nieudanej operacji plastycznej).

Za wyrządzoną szkodę może odpowiadać w określonych warunkach również LEKARZ lub PLACÓWKA MEDYCZNA, KOSMETYCZKA bądź UCZESTNIK RUCHU DROGOWEGO, gdy zniszczył nam auto lub spowodował kalectwo, WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI za szkody wyrządzone spadającymi dachówkami, ARCHITEKT, gdy zawali się dom, ROLNIK, gdy wyrządzi szkodę sąsiadowi podczas dokonywania oprysków na polu, PRZEDSIĘBIORCA, a nawet SKARB PAŃSTWA. Można tutaj mnożyć podmioty wyrządzające szkodę i sytuacje, gdy poszkodowany może domagać się odszkodowania za powstałą szkodę lub zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Należy jednak podkreślić, że nie za każdą wyrządzoną szkodę należy nam się odszkodowanie. O tym decydują okoliczności wyrządzenia szkody, związek przyczynowy między zdarzeniem, a szkodą i szereg innych przesłanek, które wyjaśni nam Adwokat i podejmie stosowne działania.

Trzeba też pamiętać, że odpowiedzialność za szkody ponoszą różne osoby i rożne podmioty, nie tylko bezpośredni sprawca szkody. Odpowiedzialność może ponieść także ten, kto inną osobę do wyrządzenia szkody nakłonił albo był jej pomocny, jak również ten, kto świadomie skorzystał z wyrządzonej drugiemu szkody. Za szkody odpowiada również władza publiczna, jeśli szkoda została wyrządzona poprzez chociażby wydanie aktu normatywnego. Ponadto sprawca szkody ponosi odpowiedzialność cywilną za jej skutki, jeśli są spełnione określone przesłanki. Jako Kancelaria doskonale znamy całość zagadnień związanych z popełnieniem szkody i jej naprawieniem. Tak więc jeżeli ktoś wyrządził Państwu szkodę lub krzywdę Adwokat sprawdzi okoliczności wyrządzenia szkody, ustali przesłanki odpowiedzialności sprawcy szkody oraz oceni czy i jakie są szanse na uzyskanie odszkodowania za powstałą szkodę lub zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Kancelaria prowadzi sprawy o odszkodowania w następujących sprawach:

 1. odszkodowania za WYPADKI I KOLIZJE DROGOWE
 2. odszkodowania za WYPADKI PRZY PRACY
 3. odszkodowania za BŁĘDY MEDYCZNE I POKREWNE
 4. odszkodowania za SZKODY ROLNICZE
 5. odszkodowania z UMOWY UBEZPIECZENIA
 6. odszkodowania za SZKODY SPOWODOWANE ZALANIEM, POŻAREM, KRADZIEŻĄ
 7. odszkodowania za ZNISZCZONE lub USZKODZONE MIENIE
 8. odszkodowania za BEZPRAWNE KORZYSTANIE Z NIERUCHOMOŚCI
 9. odszkodowania z tytułu NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
 10. odszkodowania z tytułu NARUSZENIA DÓBR OSOBISTYCH

W przypadkach od a) do d) możemy dochodzić odszkodowania zarówno od sprawcy szkody, jak i od ubezpieczyciela, gdyż dotyczą zdarzeń objętych obowiązkowym ubezpieczeniem:

 • wypadki drogowe – OC, NW, Autocasco
 • wypadki przy pracy – OC pracodawcy
 • błędy medyczne, błędy rolnicze – OC prowadzącego działalność

Ale mamy również możliwość dochodzenia odszkodowania również w sytuacji, gdy powstała szkoda, a polisa była dobrowolna. To przypadek, gdy przykładowo mamy wykupione dobrowolne ubezpieczenie od pożaru w mieszkaniu, a ubezpieczyciel wypłacił nam zaniżoną kwotę odszkodowania w stosunku do poniesionej szkody lub odmówił w ogóle takiej wypłaty.

Podobnie możemy zawsze starać się o naprawienie szkody, gdy nie ma żadnej polisy, a doszło do NARUSZENIA DÓBR OSOBISTYCH. To specyficzny rodzaj szkody, obok której często dochodzi również do wyrządzenia krzywdy i wówczas walczymy przez Sądem nie tylko o odszkodowanie za poniesioną szkodę, ale również o zadośćuczynienie za doznana krzywdę.

Dlaczego warto skorzystać we wszystkich tych sytuacjach z pomocy Kancelarii?

Kiedy sprawca szkody jest ubezpieczony, możemy w ramach polisy dochodzić odszkodowania, ale ubezpieczyciele nie zawsze są szczerzy wobec poszkodowanych. Stąd warto znać swoje prawa, gdyż często dochodzi do odmowy wypłaty odszkodowania z polisy lub poważnego zaniżenia wypłaconej kwoty.

Zazwyczaj rekompensata jaką chce dobrowolnie przyznać ubezpieczyciel (na przykład w toku postępowania likwidacyjnego po wypadku) jest niższa niż kwota, którą poszkodowany może uzyskać w sądzie, dlatego warto pomyśleć o skierowaniu sprawy na drogę sądową. Dzieje się tak na szczęście dość często i zazwyczaj poszkodowany uzyskuje w wyniku orzeczenia sądu wyższe odszkodowanie niż dobrowolnie zaproponował ubezpieczyciel.

Adwokat znający nasze prawa i zawiłości przepisów prawnych oraz wszelkie niuanse zapisów polis i ubezpieczeń, poprowadzi nas przez meandry postępowania o naprawienie szkody tak, byśmy mogli otrzymać adekwatne odszkodowanie i by doszło do możliwie najbardziej sprawiedliwego naprawienie szkody. Trzeba tutaj szczególnie podkreślić, że naprawienie szkody często może polegać nie tylko na otrzymaniu odszkodowania za szkody rzeczywiście poniesionej, ale również za utracone korzyści, co dobrze ilustruje przykład wypadku drogowego lub wypadku przy pracy. Dobrym przykładem jest tutaj wypadek przy pracy, gdy udowodnimy pracodawcy, że przez jego zaniedbania doznaliśmy takiego uszczerbku na zdrowiu, że nie możemy już zarobkować w dotychczasowym zawodzie. W takiej sytuacji poza dochodzeniem odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu, będziemy dochodzili odszkodowania za pogorszenie sytuacji życiowej, utracone dochody, a nawet zwrot kosztów przygotowania do innego zawodu.

Możliwości jest tak dużo, jak różnorodność spraw o odszkodowanie. Dzięki rzetelnemu, doświadczonemu Adwokatowi wiemy czego możemy się domagać by starać się w pełni zaspokoić swoje roszczenia. 

Doznając uszczerbku na zdrowiu wskutek na przykład wypadku drogowego często sami, bez Adwokata, nie potrafimy określić czego możemy dochodzić od sprawcy szkody. Po starannej analizie wszystkich okoliczności powstania szkody, może się okazać, że mamy podstawy walczyć o odszkodowanie nie tylko za uszczerbek na zdrowiu (rzeczywista szkoda), ale często również za utracone korzyści, gdy wskutek wypadku nie mamy możliwości podjęcia pracy zarobkowej.

Specyficzną typ szkody, jak już wspomnieliśmy powyżej, stanowią SPRAWY O NARUSZENIE DÓBR OSOBISTYCH, ponieważ prawo chroni tutaj wartości niematerialne, przynależne każdej osobie. Sprawy o naruszenie tych dóbr to coraz powszechniejsze spory cywilne, a zasądzane odszkodowania mogą być w określonej sytuacji pokaźną kwotą, szczególnie gdy stroną naruszająca nasze dobra jest przedsiębiorca.

Dochodząc ochrony swoich dóbr osobistych pokrzywdzony może domagać się np. zaniechania bezprawnego działania, a jeśli już doszło naruszenie dobra osobistego, można żądać usunięcia skutków naruszeń. Można również żądać odszkodowania lub zadośćuczynienia. Dodatkowo można żądać zapłaty określonej sumy na wskazany cel społeczny. Jak widać i tutaj możliwości jest wiele i tylko wytrawny Adwokat z długoletnim doświadczeniem znajdzie najlepsze rozwiązanie. Nasza Kancelaria oferuje w tym zakresie wszechstronną analizę sprawy i wybór optymalnej ścieżki postępowania.

Dobra osobiste prawnie chronione to przykładowo:

 • zdrowie
 • wolność i nietykalność osobista
 • cześć (godność i dobre imię)
 • nazwisko lub pseudonim
 • tajemnica korespondencji
 • swoboda sumienia
 • wizerunek
 • życie rodzinne
 • życie intymne
 • nietykalność mieszkania
 • twórczość (naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska)